Telebimy - reklamy na telebimach - Tele.media.pl

TELEBIMY - Tele.media.pl

REGULAMIN
§1 - Ustalenia początkowe
1.Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady korzystania z Serwisu Tele.media.pl zwanego dalej Serwisem.
2.Poprzez słowo:
- Serwis rozumie się całość usług świadczonych pod adresem internetowym Tele.media.pl,
- Administracja rozumie się osoby nadzorujące funkcjonowanie Serwisu,
- Użytkownik rozumie się osobę korzystającą z Serwisu.
§2 - Korzystanie z usług
1.Pliki cookies
a. Pliki cookie są niezbędne do poprawnego działania Serwisu.
b.Wyrażenie zgody na korzystanie przez Serwis z plików cookies jest obligatoryjne przy korzystaniu z Serwisu.
c.Użytkownik poprzez korzystanie z Serwisu wyraża zgodę na korzystanie przez Serwis z plików cookies (w zakresie tworzenia, modyfikacji oraz usuwania), które znajdują się na urządzeniu Użytkownika.
d.Zawartość plików cookies może być przedmiotem profilowania.
e.Informacja jak włączyć lub wyłączyć obsługę plików cookies znajduje się w dokumentacji technicznej przeglądarki internetowej.
2.Rejestracja i dane
a.Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.
b.Aby zarejestrować się należy poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny.
c.Zarejestrować się można tylko wtedy, gdy w przeglądarce włączona jest obsługa plików cookies.
d.Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie przez Serwis oraz Administrację wszystkich Danych podanych zarówno w trakcie procesu rejestracji, jak również później w trakcie użytkowania Serwisu.
e.Poprzez określenie Dane rozumie się wszelkie dane w postaci tekstowej, wizualnej jak również audiowizualnej.
f.Dane przetwarzane są na potrzeby funkcjonowania Serwisu.
g.Dostęp do danych, które nie są jawne, ma tylko Administracja.
h.Dane przetwarzane są do czasu wyrejestrowania z Serwisu z uwzględnieniem dodatkowego czasu przechowywania kopii zapasowych baz danych lub do czasu zaprzestania działalności przez Serwis jednakże nie krócej niż określono w obowiązujących aktach prawnych.
i.Kopie zapasowe baz danych przechowywane są maksymalnie do sześciu miesięcy, licząc od momentu ich utworzenia.
j.Kopie zapasowe baz danych mogą być użyte jedynie w sytuacji awaryjnej.
k.Udzielona zgoda na przetwarzanie Danych jest niezbędna do korzystania z Serwisu jako zarejestrowany Użytkownik.
l.Administratorem danych jest podmiot wskazany w Serwisie.
m.W celu odwołania zgody na przetwarzanie Danych konieczne jest wyrejestrowanie się z Serwisu.
n.Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
o.Dane mogą być przedmiotem profilowania.
p.Dane wpisywane w formularzu rejestracyjnym, jak również później w trakcie użytkowania Serwisu, powinny być prawidłowe.
q.Podczas rejestracji, jak również w trakcie dalszego użytkowania Serwisu mogą być zapisywane numery IP, przy pomocy których Użytkownik łączy się z Serwisem.
r.Serwis jest umieszczony na serwerach zewnętrznej firmy hostingowej.
3.Dodawanie telebimu
a.Aby dodać telebim należy poprawnie wypełnić formularz oznaczony jako: "Nowy telebim", zwany dalej Formularzem Nowego Telebimu.
b.Wypełnienie Formularza Nowego Telebimu oznacza zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych i zdjęć w nim zawartych przez Administrację Serwisu oraz nadanie praw Administracji do wysłanych danych i zdjęć.
c.Poprzez wypełnienie Formularza Nowego Telebimu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych i zdjęć w nim zawartych przez Administrację.
d.Dane wpisywane w Formularzu Nowego Telebimu powinny być prawidłowe.
4.Hasła
a.Hasło jest przechowywane w Serwisie w sposób zaszyfrowany.
b.Nie ma możliwości przypomnienia oryginalnego hasła.
c.Użytkownik jest zobowiązany do zachowania swojego hasła w tajemnicy.
d.Jakiekolwiek działania podjęte przy użyciu oryginalnego hasła lub hasła alternatywnego są traktowane tak, jakby dokonał ich Użytkownik.
e.W przypadku gdy Użytkownik zapomni hasło, na jego polecenie z podstrony haslo.php, zostanie wysłane alternatywne hasło na aktualny adres e-mail.
f.Polecenie wysyłki hasła alternatywnego może być zrealizowane tylko wtedy, gdy w przeglądarce włączona jest obsługa plików cookies.
5.Korzystanie z usług
a.Serwis pozwala na zamieszczanie ogłoszeń o telebimach zwanych dalej Ogłoszeniami.
b.Każdy Użytkownik może zamieścić dowolną ilość Ogłoszeń.
c.Administracja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu Ogłoszeń, które może dodać Użytkownik w określonym czasie.
d.Administracja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitów na każdą funkcjonalność w Serwisie.
e.Użytkownik ma prawo edycji oraz usunięcia istniejącego Ogłoszenia.
f.Administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia bez podawania przyczyny.
g.Administracja zastrzega sobie prawo wykorzystywania treści oraz zdjęć z Ogłoszeń.
h.Administracja zastrzega sobie prawo do odnawiania nieaktywnych Ogłoszeń.
i.Administracja zastrzega sobie prawo do blokowania możliwości dodawania Ogłoszeń wybranym Użytkownikom.
j.W Serwisie wolno umieszczać tylko ogłoszenia dotyczące telebimów.
k.Administracja zastrzega sobie prawo do usuwania wszystkich Ogłoszeń niezwiązanych z telebimami.
l.Administracja zastrzego sobie prawo do usuwania ogłoszeń niezgodnych z prawem oraz przekazywania informacji o ich autorach odpowiednim organom ścigania.
m.W przypadku, gdy wywiąże się spór pomiędzy reklamodawcą, a właścicielem telebimu, Administracja zastrzega sobie prawo do nieuczestniczenia w tym sporze.
n.Administracja zastrzega sobie prawo do monitorowania, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu.
o.Administracja zastrzega sobie prawo wysyłania e-maili związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
p.Administracja zastrzega sobie prawo do zaprzestania działalności Serwisu w dowolnym momencie bez podawania przyczyny i wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie Użytkowników.
q.W przypadku zaprzestania funkcjonowania Serwisu, Użytkownik oświadcza, iż nie będzie żądał z tego tytułu żadnego zadośćuczynienia.
6.Kwestie sporne
a.Wszelkie kwestie sporne będą rozwiązywane na drodze negocjacji między Użytkownikiem, a Administracją.
b.Jeśli negocjacje, o których mowa w punkcie poprzedzającym nie przyniosą rezultatu, właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Administracji.
7.Odpowiedzialność
a.Administracja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane przerwą w działaniu Serwisu oraz ewentualnych usterek, które mogą się pojawić w trakcie działania Serwisu.
b.Administracja nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i treść Ogłoszeń oraz za prawdziwość danych kontaktowych zamieszczonych w Ogłoszeniach.
c.Administracja nie ponosi odpowiedzialności za to do jakich celów i w jaki sposób zamieszczone Ogłoszenia (w tym dane) mogą zostać wykorzystane.
8.Obowiązywanie Regulaminu
a.Niniejszy regulamin obowiązuje od 25.05.2018r.
b.W przypadku zmiany Regulaminu, Użytkownicy zostaną o tym fakcie powiadomieni drogą e-mailową.
c.W przypadku braku akceptacji nowego regulaminu, Użytkownik powinien wyrejestrować się z Serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu po zmianie Regulaminu oznacza jego akceptację.
Tele.media.pl © 2009-2021 AD Technica       Wszelkie prawa zastrzeżone       Based on Ossoba Studio's template