Telebimy - reklamy na telebimach - Tele.media.pl

TELEBIMY - Tele.media.pl

REGULAMIN
§1 - Ustalenia początkowe
1.Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady korzystania z Serwisu Tele.media.pl zwanego dalej Serwisem.
2.Poprzez słowo:
- Serwis rozumie się całość usług świadczonych pod adresem internetowym Tele.media.pl,
- Administracja rozumie się osoby nadzorujące funkcjonowanie Serwisu,
- Użytkownik rozumie się osobę korzystającą z Serwisu.
§2 - Korzystanie z usług
1.Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez Serwis z plików cookie znajdujących się na komputerze Użytkownika.
2.Rejestracja
a.Warunkiem rejestracji jest akceptacja Regulaminu.
b.Aby zarejestrować się należy poprawnie wypełnić formularz oznaczony jako: "Rejestracja".
c.Zarejestrować się można tylko wtedy, gdy w przeglądarce włączona jest obsługa cookies.
d.Wypełnienie Formularza oznacza zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych przekazanych podczas użytkowania Serwisu przez Administrację Serwisu.
e.Dane wpisywane w Formularzu powinny być prawidłowe.
f.Podczas rejestracji, zapisyway jest numer IP komputera, z którego dokonano rejestracji.
3.Dodawanie telebimu
a.Aby dodać telebim należy poprawnie wypełnić formularz oznaczony jako: "Nowy telebim", zwany dalej Formularzem Nowego Telebimu.
b.Wypełnienie Formularza Nowego Telebimu oznacza zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych i zdjęć w nim zawartych przez Administrację Serwisu oraz nadanie praw Administracji Serwisu do wysłanych danych i zdjęć.
c.Poprzez wypełnienie Formularza Nowego Telebimu Użytkownik wypełniając Wypełnienie Formularza Nowego Telebimu oznacza zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych i zdjęć w nim zawartych przez Administrację Serwisu.
d.Dane wpisywane w Formularzu Nowego Telebimu powinny być prawidłowe.
4.Hasła
a.Hasło podawane podczas rejestracji jest przechowywane w Serwisie w sposób zaszyfrowany.
b.Nie ma możliwości przypomnienia oryginalnego hasła.
c.Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy swojego hasła.
d.Jakiekolwiek działania podjęte przy użyciu prawidłowego hasła będą traktowane tak, jakby dokonał ich Użytkownik.
e.W przypadku gdy Użytkownik zapomni hasło, na jego polecenie z podstrony haslo.php, zostanie wysłane alternatywne hasło na aktualny adres e-mail.
f.Hasło można przypomnieć tylko wtedy, gdy w przeglądarce włączona jest obsługa cookies.
5.Korzystanie z usług
a.Serwis pozwala na zamieszczanie ogłoszeń o telebimach zwanych dalej Ogłoszeniami.
b.Każdy Użytkownik może zamieścić dowolną ilość Ogłoszeń.
c.Administracja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu Ogłoszeń, które może dodać Użytkownik w określonym czasie.
d.Użytkownik ma prawo edycji oraz usunięcia istniejącego Ogłoszenia.
e.Administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia bez podawania przyczyny.
f.Administracja zastrzega sobie prawo wykorzystywania treści oraz zdjęć z nieaktywnych Ogłoszeń.
g.Administracja zastrzega sobie prawo do odnawiania nieaktywnych Ogłoszeń.
h.Administracja zastrzega sobie prawo do blokowania możliwości dodawania Ogłoszeń wybranym Użytkownikom.
i.W Serwisie wolno umieszczać tylko ogłoszenia dotyczące telebimów.
j.Administracja zastrzega sobie prawo do usuwania wszystkich Ogłoszeń niezwiązanych z telebimami.
k.Administracja zastrzego sobie prawo do usuwania ogłoszeń niezgodnych z prawem oraz przekazywania informacji o ich autorach odpowiednim organom ścigania.
l.W przypadku, gdy wywiąże się spór pomiędzy reklamodawcą, a właścicielem telebimu, Administracja zastrzega sobie prawo do nieuczestniczenia w tym sporze.
m.Administracja zastrzega sobie prawo do monitorowania, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu.
n.Administracja zastrzega sobie prawo wysyłania e-maili związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
o.Administracja zastrzega sobie prawo do zaprzestania działalności Serwisu w dowolnym momencie bez podawania przyczyny i wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie Użytkowników.
6.Kwestie sporne
a.Wszelkie kwestie sporne będą rozwiązywane na drodze negocjacji między Użytkownikiem, a Administracją.
b.Jeśli negocjacje, o których mowa w punkcie poprzedzającym nie przyniosą rezultatu, właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Administracji.
7.Odpowiedzialność
a.Administracja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane przerwą w działaniu Serwisu oraz ewentualnych usterek, które mogą się pojawić w trakcie działania Serwisu.
b.Administracja nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i treść Ogłoszeń oraz za prawdziwość danych kontaktowych zamieszczonych w Ogłoszeniach.
c.Administracja nie ponosi odpowiedzialności za to do jakich celów i w jaki sposób zamieszczone Ogłoszenia (w tym dane) mogą zostać wykorzystane.
8.Obowiązywanie Regulaminu
a.Niniejszy regulamin obowiązuje od 14.03.2012r.
b.W przypadku zmiany Regulaminu, Użytkownicy zostaną o tym fakcie powiadomieni drogą e-mailową.
c.W przypadku braku akceptacji nowego regulaminu, Użytkownik powinien wyrejestrować się z Serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu po zmianie Regulaminu oznacza jego akceptację.
Tele.media.pl © 2009-2018 AD Technica       Wszelkie prawa zastrzeżone       Based on Ossoba Studio's template